Tests psicotècnics

Les PROVES PSICOTÈCNIQUES serveixen per a mesurar  diferents aspectes de la capacitat i activitat mental de les persones, tals com:
Reflexió 
• Lògica 
• Deducció 
• Relacions 
• Síntesi 
• Càlcul 
• Comprensió 
• Llenguatge 
• Habilitat manual 
• Interpretació ...
En poques paraules, serveixen per a avaluar el potencial com treballador/a . Algunes d´aquestes proves han de ser resoltes en temps limitat

El seu ús es basa a observar les diferències individuals entre els distints candidats; encara que, sobretot, s’empra per apreciar aptituds, capacitats, trets de personalitat, interessos, valors professionals, etc. Així, constitueixen una part del procés de selecció que fa de filtre ordenant els candidats segons les actituds i/o aptituds que mesura el test.

Moltes d’aquestes proves es troben al mercat, mentre que altres són construïdes i validades per les mateixes empreses.
Els tipus de tests psicotècnics són:
 • Tests de personalitat o d’actituds: tracten de buscar trets de caràcter, acord amb el perfil del lloc de treball: introvertit o extravertit, dinàmic o passiu, optimista o pessimista, amb iniciativa o submís,impulsiu o moderat, etc.Són molt habituals en la selecció de llocs de comandament, directius,
 •  Tests d’intel·ligència o d’aptituds: pretenen determinar la capacitat de les persones per comprendre i resoldre problemes de tota classe. Es tracta d’ordenar als candidats en un determinat ordre segons les seues aptituds o destreses, ja siguen generals o bé específiques.
Aquests tests tenen un límit de temps per realitzar-los. Per tant, la interpretació o correcció es fa en base a dos criteris:
 • Els encerts i els errors.
 • La rapidesa.
 • Raonament verbal.T ambé denominats, test d' informació: Avaluen qüestions relacionades amb el vocabulari, fluïdesa verbal i significat de les paraules Mesura la comprensió verbal. Són tests de vocabulari, analogies, sinònims, antònims, frases incompletes...  
 • Test d'aptituds administratives: Serveixen per a amidar la capacitat de percepció, rapidesa de lectura, de precisió en activitats específiques, càlcul aritmètic, comprovació de dades, ortografia, arxiu, comprovació d' errors, etc.
                    
 • Test de sèries alfabètiques: com en l’exemple de les sèries numèriques, es pretén mesurar també el raonament abstracte.
 • Raonament no verbal. Són test que s' han creat amb figures o símbols per a amidar la intel·ligència general o el raonament abstracte. Són problemes de lògica; per exemple, el test de dòmino.
 • Aptituds numèriques/Sèries numèriques. Mesura la capacitat de càlcul i raonament numèric. Aquests exercicis proven la capacitat per a resoldre problemes aritmètics i matemàtics, convertint-se en una bona forma d' amidar el raonament inductiu o raonament abstracte. Les sèries numèriques poden presentar-se de manera que l' individu complete els nombres que falten o bé es dóna a triar el nombre següent entre diverses alternatives possibles.
 • Test amb problemes aritmètics: Intenten amidar la capacitat per a resoldre problemes aritmètics i matemàtics mitjançant exercicis relacionats amb nombres.
 • Test de capacitat mecànica: Palanques, problemes mecànics, etc. Tenen com finalitat identificar a aquells individus amb aptituds per a treballs de caràcter mecànic i treballs de manteniment.. Aquest tipus de prova s'utilitza sobretot per a un camp laboral determinat, en el qual s'exigeix destresa i habilitat; també entren a formar part de les proves per a personal subaltern.
 • Test Psicotècnics de Memòria: La memòria es una funció cognitiva que ens permet retenir certa informació i evocar-la després. Existeixen dos tipus de memòria:
 • Aptituds espacials / exercicis de visualització: Avaluen la capacitat per a captar relacions espacials. És important per aquelles persones que han de manejar objectes, màquines, plans, etc.

A més de les proves psicotècniques és cada vegada més freqüent que es realitzen proves professionals, que avaluen tant el grau de destresa i coneixements tècnics i pràctics relacionats amb el lloc de treball.


ACTIVITAT!!!

Ara realitza alguns dels tests que trobaràs en els següents enllaços.Recomanacions sobre els tests psicotècnics
 • Informeu-vos prèviament sobre com es van a desenvolupar, és a dir, si és un test d'aptituds o de personalitat.
 • Als tests de personalitat no hi ha respostes «bones» o «roïnes». No contesteu les qüestions tractant de donar una imatge molt allunyada de vosaltres. L’únic truc és respondre amb sinceritat (heu de tindre en compte que hi ha preguntes que controlen el vostre grau de sinceritat).
 • Al mercat hi ha nombrosos manuals sobre tests psicotècnics i us convindria llegir-ne algun: no es tracta de «aprendre-vos» les respostes, sinó de familiaritzar-vos amb la situació típica de «passe de tests».
 • Acudiu relaxats, descansats, sense problemes de son. Un bon nivell d’alerta és important, però no una ansietat excessiva.
 • Llegiu molt bé les instruccions fins que estigueu segurs d’haver-les entès. No comenceu sense haver entès perfectament l' exercici.
 • Actueu amb rapidesa, però no amb precipitació.
 • No insistiu massa a fer preguntes, sobretot una vegada començats l’aplicació de la prova.
 • No us preocupeu si deixeu algunes preguntes sense contestar, ja que les proves estan previstes d’aquesta manera. En les proves de velocitat, contesteu el nombre més gran possible de qüestions.Marqueu a l’atzar els ítems per als quals no hem tingut temps.
 • En moltes proves, a vegades els errors es resten dels encerts, la qual cosa pot reduir la puntuació final, per tant, no contesteu a l’atzar.
 • Contesteu en primer lloc les preguntes que sapieu amb seguretat i torneu al final sobre les dubtoses, si el temps ho permet.Seguiu l' ordre que s' estableixen les preguntes, ja que normalment les primeres són més fàcils.
 • En els tests d'aptitud el que compta és el rendiment. Enfronteu-vos amb la situació d'examen com si anàreu a resoldre un problema: concentració, tranquil·litat, sang freda, rapidesa...
 • No us desespereu si no s' acaba el test.
 • No s’ha de copiar mai.
 • Practiqueu en els processos de selecció en els quals no esteu molt interessats.
 • Heu de tindre en compte que en els exercicis grupals s' avaluen, més que els coneixements, les habilitats socials.

L'entrevista de selecció

És sovint l'últim pas i el més important dins d'un procés de selecció. És a l'entrevista on la persona entrevistadora i l'entrevistada intentaran resoldre els seus dubtes.
Clica les imatges si vols saber-ne més.Lo que no debemos hacer en una entrevistaSUPERA l'entrevista de selecció!


 Ara et toca treballar l'apartat de l'entrevista:


Cal que escolliu UNA d'aquestes OFERTES de feina REALS i en feu l'entrevista com si fos de debò.

ALTRES PORTALS DE RECERCA DE FEINA
SOC
INFOFEINA
FEMAREC

Cadascú de vosaltres realitzarà els dos rols: d'entrevistat i d'entrevistador; per tant haureu de ser capaços de superar l'entrevista de selecció que us prepararà el vostre company/a.