INCENTIU UNITAT 2: Quines són les noves professions digitals?

Clica la imatge i llegeix l'article:


 Les 4 C que donen nom a les jornades: «Contingut Cultural i Creatiu Català»

 Copia les preguntes en un document de google i respon detalladament. Cal que guardis aquest exercici al drive dins la teva carpeta U2.


1. Quin sector es preveu com a “oportunitat per a l’ocupabilitat”?
2. Quants llocs de treball crearà a Europa i a Espanya?
3. Quins tres temes s’han desenvolupat en la Mobile World Congress?
4. Què és el Digital 4C? Qui ho ha organitzat? Quan ha tingut lloc la primera edició del Digital 4C? On s’ha fet?
5. A què es refereix el concepte “gamification”?
6. Quins dos objectius va proposar-se  Ana Díaz, fundadora d'Artíficex?
7. Quina nova professió va crear Óscar Araujo? En què consisteix aquesta?
8. Quina idea ha destacat Xènia Alonso? Com s’anomena el seu blog? Entra-hi i després d’observar-lo, digues de què tracta i a qui va dirigit.
9. Què entèn Javier Casares per “titolitis”?
10. Explica què vol dir Óscar García Panella, director acadèmic d'ENTI en la frase: “però que davant de la rapidesa amb què canvia el futur cada cop es fa més evident que els estudis especialitzats (i per a tota la vida) han mort i es torna al cross-disciplinary”.


Les competències professionals

Les competències són les capacitats relacionades amb la dimensió del SABER (coneixement), SABER FER (habilitats) i VOLER FER (actituds).  


Les competències professionals?

Les competències professionals són totes aquelles habilitats i aptituds que tenen les persones i que els ajuden a desenvolupar una feina de forma exitosa.

Les competències són les capacitats que possibiliten el bon acompliment d’un lloc de treball. Es poden distingir diferents tipus de competències:


 • Competències de base

 • Competències tècniques

 • Competències transversals


Les competències de base són aquelles que permeten l'accés a una formació o a una feina, són els coneixements bàsics que permeten poder accedir a una feina. Alguns exemples d'aquestes competències són: el coneixement i domini de la llengua materna, el coneixement d'una llengua estrangera, competències bàsiques matemàtiques, competències bàsiques en l'ús de les TIC o tècniques per a la recerca de feina.


Les competències tècniques. Són el conjunt de coneixements teòrics o pràctics que són necessaris per l’exercici d’una ocupació concreta. Així doncs, les competències tècniques s’aconsegueixen amb la formació (reglada i complementària) i l’experiència professional. Per exemple, una persona que s'hagi format en cuina, hauria d'haver adquirit unes competències tècniques sobre l'ús dels ganivets, les tècniques de cocció dels aliments o l'organització d'una cuina. Aquestes competències són diferents per a cada professió.


Les competències transversals són totes aquelles habilitats i aptituds que fan que un treballador desenvolupi de forma eficaç la seva tasca. Les competències transversals serveixen per desenvolupar qualsevol professió i s'adquireixen a través de diferents contextos (laborals o no). Algunes competències transversals són: treball en equip, responsabilitat, iniciativa, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre, etc.


Per a l'exercici eficaç d'una professió, has de posar en joc els tres tipus de competències.


Competències transversals més valorades

Hi ha una sèrie de competències transversals que es relacionen amb unes conductes i unes actituds de les persones. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts sectors d'activitat, molts llocs de treball i, el que és més rellevant, estan molt en sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals.

 • Capacitat de resolució de problemes: disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa -identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació- definida o no per trobar la solució.
   

 • Capacitat d'organització del treball: disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents pel desenvolupament de les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.
   

 • Responsabilitat a la feina: disposició per implicar-se a la feina, considerant-la l'expressió de la competència professional i personal cuidant del que el funcionament dels recursos humans i materials sigui l'adequat.
   

 • Capacitat per treballar en equip: disposició i habilitat per col·laborar de forma coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per aconseguir l'objectiu proposat.
   

 • Autonomia: capacitat de realitzar una tasca de forma independent, executant-la de principi a fi, sense necessitat de rebre cap ajuda o recolzament. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma on vol dir, no obstant, que en algunes etapes o tasques concretes el professional no pugui ser assessorat.
   

 • Relació interpersonal: disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb el tractament adequat, amb atenció i simpatia.
   

 • Capacitat d'iniciativa o habilitat i disposició per prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, es pot parlar de capacitat d'innovació.
La piràmide de Maslow i les necessitats


ACTIVITAT 

Ara et toca fer la següent tasca sobre la Piràmide de Maslow seguint aquests passos:
 1. Obre un document Google de presentació i a la portada indica: el teu nom, la matèria, el curs i el títol "La piràmide de Maslow".
 2. A continuació insereix la imatge de la piràmide.
 3. Primer, cal que busquis informació del seu creador Maslow. 
 4. Després explica cadascuna de les 5 necessitats (una en cada diapositiva) i amb imatges que il·lustrin el concepte.
 5. Finalment, busca dos productes concrets o serveis (amb la imatge) que serveixin per a suplir cadascuna de les necessitats esmentades i explica el perquè.
 6. Cal que ho guardis al drive a la carpeta UNITAT 2.

Valors professionals

Definim valors professionals com un seguit de qualitats o característiques pròpies d’una professió, que es corresponen amb els interessos o valors personals.1. Disponibilitat de temps lliure
Tenir una professió o ocupació que permeti un horari flexible, que es pugui compaginar amb la realització d’altres activitats.

2. Independència
Poder complir les tasques ocupacionals de manera autònoma, que possibiliti poder seguir les pròpies idees i conviccions.

3. Assolir prestigi
Adquirir reconeixement, reputació o popularitat pels èxits aconseguits en la professió. Destacar entre les persones que exerceixen la mateixa professió.

4. Altruisme
Poder ajudar els altres i facilitar el seu benestar. Solidaritat amb els problemes i les dificultats socials.

5. Treball guiat o supervisat
Professió o ocupació en la qual s’actuï sota la direcció o les ordres dels altres, sense que calgui haver d’adjudicar-se responsabilitats.

6. Creativitat
Tenir una professió o ocupació en la qual es poden idear coses, es pot usar la imaginació, es pot ser creatiu.

7. Relació social
Treballs en contacte directe amb persones. Tenir l’oportunitat de comunicar-se amb els altres, de conèixer nova gent i de fer amic

8. Assumir poder i responsabilitat
Ser el dirigent o el cap del grup en el treball, tenir capacitat per prendre decisions, ser el líder que mana i és responsable de l’actuació d’altres persones

9. Seguretat en l’ocupació
Tenir una feina fixa o estable, en la qual és poc probable que et quedis sense feina.

10. Bon sou
Ser ben pagat per la feina o professió que s’exerceix.

11. Activitat rutinària
Professió o treball que no és complicat, que està organitzat sobre la base de repetir tasques iguals o semblants.

12. Varietat - diversitat
Tenir l’oportunitat de fer tasques diferents, de viatjar, d’emprendre tasques que impliquin aventura, etc.