continguts

REPÀS CONTROL U2

El dijous 3 de desembre fareu el control de la unitat 2. 

Repassa per a l'examen els següents conceptes:

Unitat 2: els valors  i les competències professionals
 • Què és un valor professional?
 • Llistat de valors professionals
 • Explicació de la piràmide de Maslow: funcionament i necessitats
 • Què són les competències?
 • Diferència entre: CONEIXEMENT, HABILITAT, ACTITUD
 • Què són les competències professionals?
 • Tipus de competències professionals
 • Definició i exemple de competències de base 
 • Definició i exemple de competències tècniques
 • Definició i exemple de competències transversals
 • Què són les competències transversals? i per què creus que són tan importants per al món laboral?
 • Cita 7 competències transversals
TENS TOTA LA INFORMACIÓ EN AQUEST BLOG i EN AQUEST PDF

Valors professionals

Definim valors professionals com un seguit de qualitats o característiques pròpies d’una professió, que es corresponen amb els interessos o valors personals.1. Disponibilitat de temps lliure
Tenir una professió o ocupació que permeti un horari flexible, que es pugui compaginar amb la realització d’altres activitats.

2. Independència
Poder complir les tasques ocupacionals de manera autònoma, que possibiliti poder seguir les pròpies idees i conviccions.

3. Assolir prestigi
Adquirir reconeixement, reputació o popularitat pels èxits aconseguits en la professió. Destacar entre les persones que exerceixen la mateixa professió.

4. Altruisme
Poder ajudar els altres i facilitar el seu benestar. Solidaritat amb els problemes i les dificultats socials.

5. Treball guiat o supervisat
Professió o ocupació en la qual s’actuï sota la direcció o les ordres dels altres, sense que calgui haver d’adjudicar-se responsabilitats.

6. Creativitat
Tenir una professió o ocupació en la qual es poden idear coses, es pot usar la imaginació, es pot ser creatiu.

7. Relació social
Treballs en contacte directe amb persones. Tenir l’oportunitat de comunicar-se amb els altres, de conèixer nova gent i de fer amic

8. Assumir poder i responsabilitat
Ser el dirigent o el cap del grup en el treball, tenir capacitat per prendre decisions, ser el líder que mana i és responsable de l’actuació d’altres persones

9. Seguretat en l’ocupació
Tenir una feina fixa o estable, en la qual és poc probable que et quedis sense feina.

10. Bon sou
Ser ben pagat per la feina o professió que s’exerceix.

11. Activitat rutinària
Professió o treball que no és complicat, que està organitzat sobre la base de repetir tasques iguals o semblants.

12. Varietat - diversitat
Tenir l’oportunitat de fer tasques diferents, de viatjar, d’emprendre tasques que impliquin aventura, etc.

La piràmide de Maslow i les necessitats


Ara et toca fer la següent tasca sobre la Piràmide de Maslow seguint aquests passos:
 1. Obre un document google de presentació i a la primera diapositiva, col·loca-hi la imatge de la piràmide, el teu nom, la matèria, el curs i el títol "La piràmide de Maslow"
 2. Primer, cal que busquis informació del seu creador Maslow. 
 3. Després explica cadascuna de les 5 necessitats (una en cada diapositiva) i amb imatges que il·lustrin el concepte.
 4. Finalment, busca dos productes concrets o serveis (amb la imatge) que serveixin per a suplir cadascuna de les necessitats esmentades i explica el perquè.
 5. Cal que ho guardis al drive a la carpeta UNITAT 2 i ho entreguis a la classroom EMPRENLAB.
Aquí tens un exemple, no copiïs els mateixos productes!

Les competències professionals

Les competències són les capacitats relacionades amb la dimensió del SABER (coneixement), SABER FER (habilitats) i SABER SER i SABER ESTAR (actituds).

Què són les competències professionals?

Les competències professionals, són totes aquelles habilitats i aptituds que tenen les persones i que els ajuden a desenvolupar una feina de forma exitosa.

Les competències són les capacitats que possibiliten el bon acompliment d’un lloc de treball. Es poden distingir diferents tipus de competències:


 • Competències de base

 • Competències tècniques

 • Competències transversals


Les competències de base són aquelles que permeten l'accés a una formació o a una feina, són els coneixements bàsics que permeten poder accedir a una feina. Alguns exemples d'aquestes competències són: el coneixement i domini de la llengua materna, el coneixement d'una llengua estrangera, competències bàsiques matemàtiques, competències bàsiques en l'ús de les TIC o tècniques per a la recerca de feina.


Les competències tècniques. Són el conjunt de coneixements teòrics o pràctics que són necessaris per l’exercici d’una ocupació concreta. Així doncs, les competències tècniques s’aconsegueixen amb la formació (reglada i complementària) i l’experiència professional. Per exemple, una persona que s'hagi format en cuina, hauria d'haver adquirit unes competències tècniques sobre l'ús dels ganivets, les tècniques de cocció dels aliments o l'organització d'una cuina. Aquestes competències són diferents per a cada professió.


Les competències transversals són totes aquelles habilitats i aptituds que fan que un treballador desenvolupi de forma eficaç la seva tasca. Les competències transversals serveixen per desenvolupar qualsevol professió i s'adquireixen a través de diferents contextos (laborals o no). Algunes competències transversals són: treball en equip, responsabilitat, iniciativa, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre, etc.


Per a l'exercici eficaç d'una professió, has de posar en joc els tres tipus de competències.Competències transversals més valorades

Hi ha una sèrie de competències transversals que es relacionen amb unes conductes i unes actituds de les persones. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts sectors d'activitat, molts llocs de treball i, el que és més rellevant, estan molt en sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals.

 • Capacitat de resolució de problemes: disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa -identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació- definida o no per trobar la solució.
   

 • Capacitat d'organització del treball: disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents pel desenvolupament de les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.
   

 • Responsabilitat a la feina: disposició per implicar-se a la feina, considerant-la l'expressió de la competència professional i personal cuidant del que el funcionament dels recursos humans i materials sigui l'adequat.
   

 • Capacitat per treballar en equip: disposició i habilitat per col·laborar de forma coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per aconseguir l'objectiu proposat.
   

 • Autonomia: capacitat de realitzar una tasca de forma independent, executant-la de principi a fi, sense necessitat de rebre cap ajuda o recolzament. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma on vol dir, no obstant, que en algunes etapes o tasques concretes el professional no pugui ser assessorat.
   

 • Relació interpersonal: disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb el tractament adequat, amb atenció i simpatia.
   

 • Capacitat d'iniciativa o habilitat i disposició per prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, es pot parlar de capacitat d'innovació.


Diccionari de Competències Clau


En el Diccionari de competències trobaràs característiques personals relacionades d'una forma causal amb l'èxit en un determinat lloc de treball. El Diccionari està constituït per 21 competències, les més valorades en el món laboral actual. Cadascuna de les competències està desglossada en 4 nivells d'assoliment.