continguts

Les competències professionals

Les competències són les capacitats relacionades amb la dimensió del SABER (coneixement), SABER FER (habilitats) i SABER SER i SABER ESTAR (actituds).


les competències professionals?

Les competències professionals, són totes aquelles habilitats i aptituds que tenen les persones i que els ajuden a desenvolupar una feina de forma exitosa.

Les competències són les capacitats que possibiliten el bon acompliment d’un lloc de treball. Es poden distingir diferents tipus de competències:


 • Competències de base

 • Competències tècniques

 • Competències transversals


Les competències de base són aquelles que permeten l'accés a una formació o a una feina, són els coneixements bàsics que permeten poder accedir a una feina. Alguns exemples d'aquestes competències són: el coneixement i domini de la llengua materna, el coneixement d'una llengua estrangera, competències bàsiques matemàtiques, competències bàsiques en l'ús de les TIC o tècniques per a la recerca de feina.


Les competències tècniques. Són el conjunt de coneixements teòrics o pràctics que són necessaris per l’exercici d’una ocupació concreta. Així doncs, les competències tècniques s’aconsegueixen amb la formació (reglada i complementària) i l’experiència professional. Per exemple, una persona que s'hagi format en cuina, hauria d'haver adquirit unes competències tècniques sobre l'ús dels ganivets, les tècniques de cocció dels aliments o l'organització d'una cuina. Aquestes competències són diferents per a cada professió.


Les competències transversals són totes aquelles habilitats i aptituds que fan que un treballador desenvolupi de forma eficaç la seva tasca. Les competències transversals serveixen per desenvolupar qualsevol professió i s'adquireixen a través de diferents contextos (laborals o no). Algunes competències transversals són: treball en equip, responsabilitat, iniciativa, relació interpersonal, disponibilitat per aprendre, etc.


Per a l'exercici eficaç d'una professió, has de posar en joc els tres tipus de competències.


Competències transversals més valorades

Hi ha una sèrie de competències transversals que es relacionen amb unes conductes i unes actituds de les persones. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts sectors d'activitat, molts llocs de treball i, el que és més rellevant, estan molt en sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals.

 • Capacitat de resolució de problemes: disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa -identificació del problema, diagnòstic, formulació de solucions i avaluació- definida o no per trobar la solució.
   

 • Capacitat d'organització del treball: disposició i habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials existents pel desenvolupament de les tasques amb la màxima eficàcia i eficiència.
   

 • Responsabilitat a la feina: disposició per implicar-se a la feina, considerant-la l'expressió de la competència professional i personal cuidant del que el funcionament dels recursos humans i materials sigui l'adequat.
   

 • Capacitat per treballar en equip: disposició i habilitat per col·laborar de forma coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per aconseguir l'objectiu proposat.
   

 • Autonomia: capacitat de realitzar una tasca de forma independent, executant-la de principi a fi, sense necessitat de rebre cap ajuda o recolzament. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma on vol dir, no obstant, que en algunes etapes o tasques concretes el professional no pugui ser assessorat.
   

 • Relació interpersonal: disposició i habilitat per comunicar-se amb els altres amb el tractament adequat, amb atenció i simpatia.
   

 • Capacitat d'iniciativa o habilitat i disposició per prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, es pot parlar de capacitat d'innovació.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada